slide image

Менеджмент природоохоронної діяльності

Management of environmental protection

Дізнатись більше
slide image

Публічне управління

Public administration

Дізнатись більше
slide image

Сталий розвиток

Sustainable development

Дізнатись більше
Сайт дистанційного навчання кафедри ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Кафедра публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності заснована у січні 1994 року. Засновником та беззмінним керівником кафедри протягом 24 років був  професор, д.е.н., Ковальов Володимир Георгійович. З 2018 року кафедру очолює  Павленко Олена Пантеліївна, доцент, к.е.н.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». На кафедрі навчаються студенти з України,  країн СНГ (Азербайджану, Туркменістану, Молдови, Придністров’я, Беларусі), Китаю, Сирії, Лівану, Болгарії.

Підготовка менеджерів та публічних управлінців  для роботи в природоохоронній сфері дозволяє змінити погляд керівників підприємств на екологічні проблеми, підвищити їх екологічну культуру і підштовхнути до реальних екологічних інвестицій, які б забезпечили сталий розвиток економіки України.

Навчально-педагогічний колектив кафедры складається із провідних фахівців. З 15 викладачів кафедри, 10 фахівців мають  наукові ступені   доктора та кандидата економічний наук, вчені звання  професора та доцента.The ECOIMPACT project team at OSENU, in collaboration with the colleagues from TSNUK, KhSAU and AU – Plovdiv, is engaged in development of educational materials (short-term professional development sectoral courses) for end-users representing weather-sensitive sectors of economy (both enterprises and administration). The course of Weather Pattern Impact on the Rural Economy will relate outcomes from cutting-edge atmospheric science with sector-specific economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

Процес модернізації, реформ, переходу в управлінській діяльності до сучасних європейських стандартів актуалізує необхідність перетворення публічної служби України на сервісну службу, яка передовсім забезпечує потреби й інтереси громадян, стоїть на варті загальноєвропейських принципів демократії щодо дотримання верховенства права і прав людини. У цьому контексті невідкладним пріоритетом постає нині формування нової, сучасної культури публічної служби.

Ефективність публічного управління на загальнонаціональному, регіональному, місцевому рівнях сьогодні значною мірою залежить від оволодіння усіма чиновниками, керівниками й народними обранцями дієвими формами та методами управління людськими ресурсами. Це обов’язково передбачає спроможність чіткого та доступного для сприйняття формулювання інформації, знаходження необхідних каналів та форм її передавання, вміння не лише розуміти себе, а й інших зацікавлених партнерів-співрозмовників і в процесі переговорів з урахуванням поставлених цілей домагатися оптимального та взаємовигідного для усіх сторін результату.

У державі не може бути ефективної публічної адміністрації без побудови у сфері публічного управління належної системи як внутрішніх, так і зовнішніх комунікацій, обміну інформацією, на що припадає до 90% усього робочого часу службовців. Успішність


діяльності кожного колективу, громади й держави загалом та ефективність управління людськими ресурсами в них безпосередньо залежить також від становлення, функціонування та розвитку ефективної системи комунікацій між ними. Одним з її основних елементів нині є ділове спілкування як складова сучасної управлінської культури та інструмент взаємозацікавленої комунікативної взаємодії усіх залучених до нього учасників. Значущість ділового спілкування зростає ще й тому, що це багатоплановий процес встановлення та розвитку контактів між людьми. Він охоплює не тільки обмін інформацією, а й сприйняття та розуміння інших учасників комунікативного процесу і на цій основі вироблення єдиної лінії комунікативної взаємодії.


Курс

ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯСамореєстрація

Дисципліна «Ділове адміністрування» -  обов’язкова навчальна дисципліна, що входить до циклу  професійно-практичної програми  підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Дисципліна «Ділове адміністрування» базується на знаннях, отриманих після засвоєння загально-економічних курсів ОКР бакалавр за такими дисциплінами як: «Менеджмент», «Статистика», «Стратегія управління» та ін. 

Дисципліна «Ділове адміністрування»  складається з  4 змістовних  блоків: «Менеджмент організації», «Корпоративне управління», «Управління змінами», «Управління якістю». 

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 180 годин.

Мета вивчення дисципліни - формування професійних менеджерів, які володіють сучасними знаннями, навичками та вміннями в галузі бізнесу, які здатні ефективно управляти компаніями на конкурентних ринках. 


Лектор к.е.н., доц. Тюлькіна Катерина Олександрівна katetulkina@gmail.com

Асистент Андрущенко Олеся Сергіївна olesya999@ukr.net (проведення та перевірка виконання модульних робіт з практичної частини та курсової роботи)


Курс

СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Ситуаційний менеджментнавчальна дисципліна, що входить до циклу професійної та практичної підготовки  освітньо-професійного  рівня вищої освіти  магістр спеціальності 073 Менеджмент, є складовою  циклу природничо-наукової та загально - економічної підготовки.

Мета вивчення дисципліни  є формування у студентів систематизованого комплексу знань про оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками виявлення причин і джерел  проблемних ситуацій та формування механізму їх розв’язання в загальній системі управління підприємством засвоєння методологічних основ си­туаційного підходу для формування системи знань і вмінь прийняття управлінських рішень, заснованих на аналізі і прогнозуванні тенден­цій розвитку конкретних ситуацій, а також надання пропозицій і ре­комендацій щодо можливих варіантів поведінки в них.


Курс

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ (магістри)

Розглядаються принципи побудови сучасних ІС та СППР

Курс

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Метою вивчення дисципліни «Психологія управління» є  формування у майбутніх фахівців системних уявлень про психологічні закономірності управлінської діяльності, опанування знань, вмінь та навичок практичного використання психологічних чинників і детермінант доцільного управління поведінкою особистості та соціальних груп, розуміння їх ролі при вирішенні  організаційно-управлінських проблем і завдань і практичній діяльності.

Основними завданнями дисципліни «Психологія управління» є: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань щодо психосоціологічних підходів у сучасній управлінській парадигмі, ознайомлення з психологічними проблемами, що виникають в управління організаціями,  набуття психологічних знань про соціальні взаємодії в управлінській діяльності та особливості управлінського спілкування.


Курс

ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Дисципліна «Етика державного управління» є необхідною складовою частиною вивчення теоретичних аспектів соціально відповідального і етичного державного управління для забезпечення дотримання державних (громадських) інтересів, захисту прав і законних інтересів громадян, що спрямовані на формування етичних або моральних компетентностей фахівця як вимір його професійності.

Метою дисципліни «Етика державного управління» є формування відповідного світогляду у студентів щодо  етичних аспектів управлінської діяльності, процесів вироблення і впровадження етичних засад в практику діяльності державних управлінців.


Курс

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (Інноваційне управління в публічному секторі)

Дисципліна «Інноваційний менеджмент» належить до циклу професійної та практичної підготовки обов’язкової частини рівня вищої освіти магістр для підготовки студентів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою дисципліни «Інноваційний менеджмент» є формування відповідного світогляду магістрів щодо  закономірностей розробки та впровадження нововведень як засобу економічного розвитку підприємств та національної економіки в цілому.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка магістрів і формування у них навичок у сфері управління інноваційною діяльністю організації, зокрема: розкриття сутності основних категорій, інструментів, функцій, методів та засобів інноваційного менеджменту; формування умінь практичного використання в управлінні організацією теоретичних та методичних основ інноваційного менеджменту.


Курс

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПУА) магістри


Метою викладання дисципліни «Стратегічний менеджмент» є оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку.

Курс

Е-урядування магістри

Метою та основними завданнями дисципліни«Електронне врядування» є формування у студентів знань щодо основних теоретичних положень про системний підхід, про впровадження електронного урядування (апаратні, програмні складові, засоби зв’язку); про інформаційний менеджмент із використанням ресурсу знань для координації та командної роботи всередині організації; про використання ІТ-ресурсів для реалізації стратегії електронного уряду в організації відповідно до його загальної стратегії, розуміння нових технологій та їх меж щодо стратегії організації; про управління організаційними змінами, які виникають у результаті впровадженняелектронного уряду, а також краще реагувати на запити споживачів, стимулюватикооперацію та вміти управляти відносинами з приватним сектором.

Курс

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (маг)

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» -  навчальна дисципліна, що входить до циклу  професійно-орієнтованої програми  за вибором студентів підготовки магістрів за спеціальністю  073  „Менеджмент”.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є вихідною, та базується на знаннях, отриманих після засвоєння загально-економічних курсів:  «Менеджмент і адміністрування» «Економіка та фінанси підприємства», «Облік і аудит».

Мета вивчення дисципліни: дати студентам  базові знання  з теорії і практики   управління фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання і взаємовідносинами  з партнерами, операційною та інвестиційною діяльністю, вивчення стратегії  і тактики фінансового забезпечення  підприємства, а також сформувати практичні навички.


Курс

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Дисципліна „Екологічний менеджмент і аудит” належить до варіативної частини освітньо-професійної програми  магістерської підготовки „Менеджмент”.

Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» є вивчення комплексу питань управління, пов'язаних із забезпеченням екологічної безпеки, а також сучасних підходів до обліку пріоритетів охорони навколишнього середовища в системі управління організацією.

Завдання дисципліни: вивчити теоретичні та методичні основи екологічного менеджменту і аудиту, які дозволяють досягати балансу між екологічними інтересами підприємства і екологічними, соціальними і споживчими інтересами суспільства в цілому.


Курс

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (магістри)

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Мета дисципліни - сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.


Курс

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

Процес впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність вітчизняних підприємств з урахуванням того, що в сучасному конкурентному середовищі триває боротьба брендів, а не товарів, за їхнє місце у свідомості споживачів, відбувається доволі повільно. Підприємства насамперед зосереджені на вирішенні проблем стратегічного розвитку, пов’язаних з ефективним використанням матеріальних активів, а формування потенціалу стратегічного розвитку за рахунок бренда як нематеріального активу підприємства залишається поза їхньою увагою. Таке становище зумовлене певними проблемами соціально-економічного характеру, відсутністю досвіду та недостатнім науково-методичним забезпеченням бренд-менеджменту з урахуванням особливостей ринкової економіки в Україні.

Трансформаційні зміни, що здійснюються як у теорії бред-менеджменту, так і в його практичному застосуванні, загострюють необхідність наукового пошуку, спрямованого на створення теоретико-прикладних підходів до бренд-менеджмету у діяльності підприємств. Вирішення проблеми стратегічного розвитку вітчизняних підприємств, можливе лише при створенні їх конкурентоспроможного промислового потенціалу. При цьому підприємствам необхідно враховувати ряд найважливіших чинників, що впливають на ефективність бренд-менеджменту в стратегічному розвитку підприємств.


Курс

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ (бакалаври)

В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку різко зростає. Своєчасна зміна технологій забезпечує конкурентоспроможність фірми, а правильна технологічна політика є основою її процвітання. Прогрес у розвитку продуктивних сил суспільства може бути здійснений лише шляхом революційного відновлення технологій.

У практичній діяльності менеджера технології є головним об’єктом для інвестицій. Саме за рахунок прибутку, отриманого від своєчасно і розумно вкладених у технологію фінансових коштів, забезпечується проведення ефективної соціально-економічної політики.


Курс

Менеджмент (Бакалаври БЛОК 1)

Дисципліна  «Менеджмент» належить до обов’язкової частини  освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Головною метою викладання дисципліни «Менеджмент» (за блоком 1) є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організаціїнабуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів; набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури організацій тощо.


Курс

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ СУБ`ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПУА бакалаври)

Дисципліна належить до обов’язкової частини освітньо-професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни є викладання ключових розділів і основ ресурсного забезпечення, управління, організації і ефективності господарювання суб’єктів організацій, сукупності теоретичних і практичних знань по управлінню їх фінансовою діяльністю.


Курс

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дисципліна належить до обов’язкової частини освітньо-професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» та спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни  є придбання студентами теоретичних та практичних знань у сфері міжнародних економічних відносин при формуванні ринкових відносин в Україні, необхідних для практичної діяльності фахівців з менеджменту та публічного управління.

Основними завданнями дисципліни є формування компетентності щодо розуміння сутності міжнародних економічних відносин, їх значення й еволюції, особливості дії законів і принципів; вивчення понятійного апарату, що застосовується в світовій господарській практиці; вміння аналізувати і оцінювати економічне середовище та інфраструктуру міжнародних економічних відносин; особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій тощо.


Курс

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Зміст курсу „Державне регулювання економіки” передбачає розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів.

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки в умовах трансформаційних змін в межах економічної системи країни.

Предмет дисципліни: система методів і засобів державного впливу на економічний і соціальний розвиток країни.

Курс

ЕКОНОМІКА і ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА бакалаври

Основною метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту основних розділів прикладної економіки та необхідних практичних навичок управління, планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування..


Курс

СТАТИСТИКА

На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики стає дедалі важливішим. Статистика – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний інструментарій і методи статистики широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Як навчальна дисципліна, статистика забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях національного господарства України.


Курс

МЕНЕДЖМЕНТ (Бакалаври)

Дисципліна "Менеджмент" належить до обов’язкової частини  освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Вивчення  дисципліни «Менеджмент» дозволяє сформувати у майбутніх менеджерів сучасне управлінське мислення та систему спеціальних знань у галузі менеджменту, забезпечити розуміння концептуальних основ системного управління організаціями через виконання основних управлінських функцій та набути вмінь аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовища організації, приймати управлінські рішення, планувати діяльність колективу та  розробляти систему мотивації праці, будувати комунікації всередині та ззовні організації тощо.


Курс

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» належить до обов’язкової частини освітньо-професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» та спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів спеціальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі розуміння сучасної системи фінансових та грошово-кредитних відносин, об’єктивних законів, принципів, методів і форм їх розвитку та регулювання. Предметом вивчення є система фінансових і грошово-кредитних відносин у суспільстві та закономірності їх розвитку.

У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть: визначати особливості, тенденції і закономірності розвитку грошей і кредиту у сучасній економіці; оцінювати стан і проблеми фінансової системи; оцінювати поточну ситуацію та визначати основні напрями розвитку фінансових відносин; оцінювати результати фінансової політики держави, в тому числі грошово-кредитної; визначати принципи і форми організації сучасної грошово-кредитної системи; знаходити оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань фінансового характеру.


Курс

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (бакалаври)

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Мета дисципліни - сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.


Курс

Е-урядування

Розвиток інформаційного суспільства та однієї з його ключових складових - електронного урядування, є сучасною глобальною тенденцією, яка веде до істотних змін у суспільних відносинах та в економіці. Це вимагає низки соціально-політичних рішень, що відповідають трансформаціям в усіх сферах життєдіяльності, зокрема, в процесах підготовки та прийняття рішень, в змісті та формах державного управління, в уявленнях про права людини, національну та особисту безпеку, в оцінюванні стратегічних ресурсів. Нових форм набувають й критерії розвиненості та конкурентоспроможності країн, не кажучи про форми спілкування, праці тощо.

Електронне урядування або урядування з широким використанням різноманітних інформаційних технологій зі своєї появи було спрямоване на підвищення ефективності роботи органів влади з громадянами, підприємствами та іншими адміністраціями, тобто на скорочення спільних витрат часу та коштів.

В Україні електронне урядування знаходиться ще на стадії становлення, що робить актуальним вивчення методів та форм державного управління й державної політики в умовах інформаційного суспільства.

Дисципліна «Е- урядування» належить до обовязкової частини рівня вищої освіти магістр за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування»  та є складовою професійно-орієнтованого циклу.

Мета: формування комплексу професійної компетентності, щодо системи електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, за для покращення рівня і якості державних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби.


Курс

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ (бакалаври)


Ревізія – форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального викриття нестач, розтрат, привласнень чи крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

Курс

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ (бакалаври)

Мета вивчення дисципліни є набуття студентами знань з побудови та функціонування інформаційних систем в управлінні (ІСУ) на рівні підприємств та організацій, засвоєння системних уявлень про інформаційні ресурси, про автоматизацію процесів обробки інформації за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, прикладного програмного забезпечення та інструментальних засобів.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань і навичок із застосування інформаційних систем для автоматизації обробки інформації і підтримки прийняття рішень у менеджменті.


Курс

САМОМЕНЕДЖМЕНТ

Самоменеджмент   навчальна дисципліна, що входить до обовязкової частини  освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів за спецальністю  073 „Менеджмент” є складовою професійно-орієнтованого  циклу.

Мета дисципліни 'Самоменеджмент' полягає в тому, щоб сформувати у студентів уявлення про необхідність набуття практичних навичок грамотного управління собою, вирішення проблем самоорганізації і усвідомлення необхідності розвитку професійно значущих особистісних якостей, необхідних для управління власними ресурсами.


Курс

ЛОГІСТИКА

Логістика   навчальна дисципліна, що входить до вибіркової частини  рівня вищої освіти  підготовки бакалаврів спеціальності  073 «Менеджмент» є складовою професійно-орієнтованого  циклу.

Метою вивчення дисципліни „Логістика” є забезпечення рівня компетенції фахівців з менеджменту в галузі планування, організації, контролю і регулювання переміщення та зберігання матеріальних і інформаційних потоків у просторі й часі первинних джерел до кінцевих споживачів.


Курс

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (бакалаври)

Адміністративний менеджмент, наукові основи якого були закладені ще на початку минулого століття, є одним з основних напрямків менеджменту, що вивчає сучасні адміністративно-розпорядчі форми управління. В умовах нестабільності економічної та політичної ситуації висуваються підвищені вимоги до кваліфікації керівників, рівня їх професійних знань, що забезпечують підприємству реальний перехід до стратегічного управління компанією. Адміністрування як комплекс універсальних дій, способів впливу з формалізації, регламентації, распорядництва, контролю і забезпечення виконання запланованого є необхідним для будь-якого суб'єкта господарювання. Адміністративний менеджмент – це найважливіша і необхідна складова в управлінні будь-якою організацією.

Курс

КОНТРОЛІНГ

Метою вивчення дисципліни «Контролінг» є формування у студентів знань і умінь в області контролінгу, як функціонально відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного з реалізацією фінансово-економічної функції у менеджменті, що забезпечує обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Завданням вивчення дисципліни є підготовка студентів з питань: класифікації та поведінки витрат, системи та методів калькулювання витрат, аналізу співвідношення витрат, об’єму випуску та прибутку, побудови системи контролінгу на підприємстві, здобування навичок щодо прийняття управлінських рішень по центрах відповідальності.


Курс

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (бакалаври)


За допомогою економічного аналізу виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об’єднань, підприємств. Результати економічного аналізу використовують дляпрогнозування і перспективного планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.

Курс

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ бакалаври

Одним з основних видів людської діяльності в ринковій економіці є підприємницька. За своєю економічною природою підприємницька діяльність – це економічні відносини, що виникають між людьми з приводу організації власної справи, виробництва, їх функціонування з метою отримання прибутку. Підприємництво є однією з головних складових ринкової системи господарювання. На нього покладено розв’язання таких важливих економічних і соціальних завдань, як насичення національного ринку різноманітними благами, розв’язання проблеми зайнятості населення та сприяння становленню середнього класу, розвиток конкуренції, формування господарської культури тощо. Підприємництво є однією з головних складових ринкової системи господарювання. На нього покладено розв’язання таких важливих економічних і соціальних завдань, як насичення національного ринку різноманітними благами, розв’язання проблеми зайнятості населення та сприяння становленню середнього класу, розвиток конкуренції, формування господарської культури тощо.

Дисципліна «Підприємницька діяльність» належить до обов’язкової частини рівня вищої освіти бакалаврів за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 073 «Менеджмент (інтегрований план)»  та є складовою професійно-орієнтованого циклу.

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.


Курс

ОБЛІК І АУДИТ

Дисципліна «Облік і аудит» належить до обов’язкової частини рівня вищої освіти бакалаврів за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» та є складовою професійно-орієнтованого циклу.

Мета дисципліни: полягає у формуванні в майбутніх менеджерів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку та аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Предметом вивчення дисципліни «Облік і аудит» теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні.

 Загальний обсяг навчального часу, що припадає на вивчення дисципліни «Облік і аудит», дорівнює 120 годин.

В структурно-логічної схемі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»  вивчення дисципліни «Облік і аудит» базується на знаннях, отриманих з курсу «Економіка і фінанси підприємства» тощо.


Курс

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (бакалаври)

Дисципліна «Кадровий менеджмент» належить до обов’язкової частини  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок студентів щодо менеджменту персоналу, реалізації кадрової політики сучасної організації, використання ефективних підходів до набору та відбору працівників та формування трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кадровий менеджмент» є теоретична та практична підготовка студентів з питань: формування та аналіз стану кадрової політики організації публічного сектору; застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі; організації набору та відбору персоналу в організації; формування системи розвитку працівників організації та управління діловою кар'єрою та службово-посадовим рухом управлінців з метою їх розвитку; проведення атестації та оцінювання персоналу й використання результатів у системі мотивування; управління соціальним розвитком трудового колективу; реалізації політики вивільнення персоналу та попередження плинності кадрів; оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

Курс

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Дисципліна «Державна служба» є необхідною складовою частиною підготовки майбутніх фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, зважаючи на те, що триває процес реформування й  модернізації державної служби в Україні з метою створення в нашій державі професійної, стабільної, високоефективної і авторитетної державної служби, здатної відповідати на виклики сьогодення й користуватися довірою та повагою населення.

Вивчення даної дисципліни створює базу, необхідну для подальшого успішного засвоєння таких навчальних дисциплін, як «Адміністративний менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», а також виконання дипломних проектів та магістерських робіт за спеціальністю.

Метою дисципліни «Державна служба» є формування у студентів системних знань та практичних навичок щодо різноманітних аспектів професійної діяльності державних службовців.
Курс

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (281 ПУА бакалаври)

Дисципліна  «Менеджмент і адміністрування» належить до обов’язкової частини  освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування».

Головною метою викладання дисципліни «Менеджмент і адміністрування» є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі публічного управління та адміністрування, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями та установами; набуття вмінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.     

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент і адміністрування» є засвоєння студентами знань з еволюції поглядів на менеджмент, структурування організацій, стилів керівництва, функцій менеджменту та практики використання стратегічного планування, контролю та мотивації в управлінський діяльності.


Курс

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (073 бакалаври)

Дисципліна «Менеджмент і адміністрування» належить до обов’язкової частини  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Метою вивчення дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок студентів щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціяхраціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективуоцінювання та розвитку працівниківа також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

Курс

PR менеджмент (281 бакалаври)

Дисципліна  «PR менеджмент» належить до вибіркової частини освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Головною метою викладання дисципліни «PR менеджмент» є формування у майбутніх фахівців сучасного погляду на роль зв’язків з громадськістю в умовах ринкової економіки та демократичного державного устрою, правове забезпечення зв'язків із громадськістю в Україні.

Метою вивчення дисципліни «PR менеджмент» є засвоєння студентами знань щодо основ зв’язків з громадськістю, підходів до формування прес-служби у публічному управлінні, основних сфер та принципів PR-діяльності, а також вивчення інструментарію паблік рілейшнз (PR), забезпечення формування громадської думки та управління нею за допомогою заходів масової інформації для формування практичних навичок застосування прийомів паблік рілейшнз в різних комунікативних ситуаціях, пов’язаних з діяльністю в різних сферах.

Курс

ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Основною стадією управління будь-яким видом доцільної діяльності є процес постановки мети й застосування способів її досягнення. Процес управління складається з багатьох функцій, однак, першорядне значення має планування, що передбачає розробку стратегічних, довгострокових, поточних, оперативних планів, планів інвестиційних проектів та бізнес-планів. Планування спрямоване на підвищення ефективності національного господарства на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів. План передбачає генеральну стратегію розвитку будь-якого суб’єкта господарювання та виконує функції контролю й оцінки.

Курс

ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Технології прийняття управлінських рішень -  навчальна дисципліна, що входить до обов’язкової частини  рівня вищої освіти  підготовки бакалаврів спеціальності  073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» є складовою професійно-орієнтованого  циклу.

Мета вивчення дисципліни є формування умінь і навичок самостійно розробляти та приймати управлінські рішення, володіння методами та моделями розробки управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань і навичок із прийняттям управлінських рішень.Курс

PR МЕНЕДЖМЕНТ (бакалаври)

Дисципліна  «PR менеджмент» належить до вибіркової частини освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Головною метою викладання дисципліни «PR менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного погляду на роль PR технологій та комплексу маркетингових комунікацій в діяльності організацій та в побудові ефективного й конкурентного бізнесу.

Метою вивчення дисципліни «PR менеджмент» є засвоєння студентами знань з основ паблік рілейшнз (зв’язків з громадськістю) та комунікативної науки, вивчення основних моделей комунікації, принципів PR-діяльності, а також вивчення інструментарію паблік рілейшнз (PR) в управлінський діяльності, забезпечення формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації для формування практичних навичок застосування прийомів паблік рілейшнз в різних комунікативних ситуаціях, пов’язаних з діяльністю в різних сферах. Володіння  знаннями з паблік рілейшнз є однією з важливих умов адаптації молодих фахівців управлінської галузі до реалій сьогодення.

Курс

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (бакалаври)Вивчення  дисципліни Стратегічне управління створює базу, необхідну для подальшого використання набутих знань під час дипломного проектування спеціалістів та магістрів зі спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент (за видами економічної діяльності» та «Менеджмент природоохоронної діяльності».

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного управління підприємством.

Результатом вивчення дисципліни є здобуття теоретичних знань щодо стратегічного управління суб'єктами господарювання, практична підготовка студентів та формування професійних компетенцій.


Курс

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (бакалаври)

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» -  навчальна дисципліна, що входить до циклу  професійно-орієнтованої програми  за вибором студентів підготовки магістрів за спеціальністю  073  „Менеджмент”.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є вихідною, та базується на знаннях, отриманих після засвоєння загально-економічних курсів:  «Менеджмент і адміністрування» «Економіка та фінанси підприємства», «Облік і аудит».

Мета вивчення дисципліни: дати студентам  базові знання  з теорії і практики   управління фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання і взаємовідносинами  з партнерами, операційною та інвестиційною діяльністю, вивчення стратегії  і тактики фінансового забезпечення  підприємства, а також сформувати практичні навички.


Курс

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ (бакалаври)


«Стратегічне управління» є оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку.

Вивчення дисципліни «Стратегічне управління» ґрунтується на знаннях, одержаних студентами при вивченні таких дисциплін навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр як «Теорія організацій», «Менеджмент», «Економіка і фінанси підприємства», «Операційний менеджмент» та ін.

Вивчення даної дисципліни створює базу, необхідну для подальшого використання набутих знань під час дипломного проектування спеціалістів та магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності» та «Менеджмент природоохоронної діяльності».


Курс

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Предметом вивчення є закономірності формування операційної домінанти розвитку соціально-економічних систем і проблеми забезпечення техніко-технологічного оновлення виробництва на основі сучасних досягнень науки.

Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Основні завдання

-                       усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якої організації, а спеціалісту в галузі управління потрібні ґрунтовні знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;

-                        засвоєння принципів та методів раціонального організування, планування і контролювання за функціонуванням операційних систем різних видів;

-                        набуття вмінь щодо розроблення операційної стратегії підприємства;

-                        набуття вмінь щодо обґрунтування рішення стосовно створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

-                        забезпечення якості результатів операційної діяльності організації;

-                        отримання знань щодо особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.


Курс

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Дисципліна належить до обов’язкової частини освітньо-професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів спеціальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі розуміння сутності і соціальної цінності державної влади в умовах сучасного громадянського суспільства, механізму державного та регіонального управління, його основних суб’єктів, об’єктів, функцій і принципів, методів і форм розвитку та регулювання.

Предметом вивчення дисципліни є вивчення та дослідження системи управління державою та регіонами і закономірностей розвитку цієї системи.

В структурно-логічної схемі програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 281  «Публічне управління та адміністрування» вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління» базується на знаннях, отриманих з курсу «Вступ до публічного адміністрування», «Економічна теорія» тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент має здобути такі компетенції: визначати особливості, тенденції і закономірності розвитку державного та регіонального управління у сучасній економіці; оцінювати стан і проблеми державного та регіонального управління; визначати пріоритетні напрями діяльності стосовно державного та регіонального управління; володіти навичками щодо розробки концептуальних засад реформування системи державного управління; реалізовувати управлінські рішення, розподіляти повноваження, вибирати і здійснювати ефективні форми організації управління на державному та регіональному рівнях; оцінювати результати управлінської діяльності; контролювати виконання рішень і підтримувати виконавську дисципліну; визначати оптимальні шляхи вирішення конкретних завдань управлінського характеру.


Курс

МАРКЕТИНГ

Маркетинг  - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів. У широкому сенсі призначення маркетингу полягає в «визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб».

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх економістів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.


Курс

ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Дисципліна належить до обов’язкової частини рівня вищої освіти бакалаврів за напрямом підготовки 073 «Менеджмент».  Метою вивчення дисципліни є формування у студентів спеціальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі податків та оподаткування, податкового законодавства, принципів і методів оподаткування.  Предмет вивчення - податкова система та практика оподаткування.

Завдання дисципліни спрямовані на одержання знань з категоріального апарату навчальної дисципліни і методів визначення податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків і зборів; вміння користуватися нормативно-правовою базою з вирішення питань у податковій сфері; формування у студентів компетентностей щодо аналізу  змін податкової системи і обґрунтування рішень з податкової політики на мікро- та макрорівнях.


Курс

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНЦЯ

Організація праці управлінця - навчальна дисципліна, що входить до вибіркової частини  рівня вищої освіти  підготовки бакалаврів спеціальності  074 «Публічне управління та адміністрування» є складовою професійно-орієнтованого  циклу.

Метою  вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань з питань особистого розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх управлінців умінь організувати особисту працю. 


Курс

Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності

Дисципліна  «Інноваційні-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності» належить до варіативної частини  освітньо-професійної  програми  підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Метою вивчення дисципліни «Інноваційні-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в галузі організації та фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності природоохоронної спрямованості.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 240 годин.

Дисципліна «Інноваційні-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності» базується на знаннях, отриманих після засвоєння таких курсів як “Екологія”, “Менеджмент”, “Фінанси, гроші та кредит”, “Економіка і фінанси підприємства”.

Вивчення даної дисципліни створює базу, необхідну для наступного вивчення та засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін (“Ділове адміністрування”, “Екологічний менеджмент та аудит”) при підготовці магістрів за спеціальністю «Менеджмент».


Курс

Управління соціально-економічною безпекою

Курс управління соціально-економічною безпекою для менеджерів та фахівців державного управління

Курс

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Повний курс БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ

Курс

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Менеджмент природоохоронної діяльності ―  частина загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність із планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізу екологічної політики.

Екологічна ситуація в країні вимагає нові орієнтири і напрями розвитку суспільства, це стає імпульсом нових технологічних рішень і нових тенденцій у взаємодії виробництва та природи.

Підготовка менеджерів та публічних управлінців  для роботи в природоохоронній сфері дозволяє змінити погляд керівників підприємств на екологічні проблеми, підвищити їх екологічну культуру і підштовхнути до реальних екологічних інвестицій, які б забезпечили сталий розвиток економіки України.


Курс

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК


Управлі́нський о́блік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.


Курс

Налаштування

Color Scheme